Image by Priscilla Du Preez

#49 KI TEITZEI DEUTERONOMY 21:10-25:19